Naszą misją Twój powrót do zdrowia

Zasady przydzielania pokoi jednoosobowych NFZ

Zasady przydzielania pokoi jednoosobowych.

  1. Pokoje jednoosobowe przydzielane są pacjentom wyłącznie ze wskazaniami medycznymi, potwierdzonymi przez lekarza specjalistę np. stomia, protezy kończyn, w przypadkach bezdechów sennych wspomaganych aparatem do oddychania itp.
  2. W przypadku, kiedy wpłynie więcej wniosków niż zostało zakontraktowanych pokoi jednoosobowych NFZ, o przydziale decyduje data wpływu.
  3. Każdy wniosek o przydzielenie pokoju jednoosobowego rozpatrywany jest indywidualnie po wcześniejszym założeniu pisemnego kompletnego wniosku (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, data rozpoczęcia i zakończenia turnusu, nr skierowania i numer telefonu kontaktowego) w sekretariacie Sanatorium (drogą e-mail, pocztą).
  4. O przydziale pokoi jednoosobowych decyduje personel medyczny na podstawie złożonych wniosków, przesłanej dokumentacji medycznej (zaświadczenia) od lekarza specjalisty i daty wpływu wniosku.
  5. Przydział pokoi odbywa się w dniu rozpoczęcia turnusu. Pacjenci o rodzaju przydzielonego pokoju dowiadują się w momencie rejestracji w recepcji Sanatorium.