Naszą misją Twój powrót do zdrowia

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu pod adresem www.mswia.kolobrzeg.pl

 

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mswia.kolobrzeg.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu www.mswia.kolobrzeg.pl 

Data publikacji strony internetowej: 18 grudnia 2019 roku.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 24 marca 2023 roku

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  1. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 24.03.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez Agencję Reklamową WebNext ul. Łopuskiego 27 lok.2 78-100 Kołobrzeg.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Franciszek Bonkowski, reprezentujący Agencję Reklamową WebNext, adres poczty elektronicznej: biuro@tworzymyreklame.pl oraz Małgorzata Chir, kierownik Działu Marketingu SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu adres poczty elektronicznej: marketing@mswia.kolobrzeg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 35 44 620 . Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, adres poczty elektronicznej: sekretariat@mswia.kolobrzeg.pl .

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848).