Naszą misją Twój powrót do zdrowia

Regulamin pobytu gościa komercyjnego

REGULAMIN POBYTU GOŚCIA KOMERCYJNEGO
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu

Obowiązuje od 31.05.2020 r. do odwołania

1. Pobyt w Sanatorium realizowany jest na podstawie indywidualnej umowy o świadczenie usług.
2. Przed rozpoczęciem meldunku prosimy o zdezynfekowanie rąk.

3. Podczas meldunku Gościowi zostaje zmierzona temperatura.
4 Przy ladzie recepcji może znajdować się jedna osoba lub rodzina.

5. Należy zachować odpowiedni odstęp od innych Gości i Personelu (co najmniej 2m).
6. Gość czytelnie wypełnia i podpisuje FORMULARZ OŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO (ankietę).
7. W recepcji Sanatorium Gość przedkłada:
a) dowód tożsamości,
b) indywidualną umowę o świadczenie usług
Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów Gość otrzymuje kartę pobytu.
8. Prosimy o unikanie płatności gotówką, rekomendujemy korzystanie z kart płatniczych.
9. Pobyt w Sanatorium rozpoczyna się od godz. 1200 w pierwszym dniu przyjazdu, a kończy się
w ostatnim dniu o godz. 1000,
10. W przypadku wcześniejszego przyjazdu Sanatorium nie gwarantuje zakwaterowania. Wcześniejsze zakwaterowanie może nastąpić jedynie w przypadku wolnych miejsc za pełną odpłatnością wynikającą z obowiązującego w Sanatorium cennika.
11. Usługi regeneracyjne i terapeutyczne rekomendowane są na podstawie aktualnego stanu zdrowia z uwzględnieniem przeciwskazań medycznych.
12. Dzień przyjazdu, dzień wyjazdu i dni świąteczne są dniami bez usług regeneracyjnych i terapeutycznych.
13. Informacji na temat funkcjonowania Sanatorium, udziela pielęgniarka oraz personel Recepcji.
14. Porządek dnia:

posiłki (Stołówka przystosowana do obowiązujących przepisów):
- śniadanie:- pierwsza zmiana 800- druga zmiana 915
- obiad:- pierwsza zmiana 1300 - druga zmiana 1400
- kolacja:- pierwsza zmiana 1700- druga zmiana 1830
a) usługi regeneracyjne i terapeutyczne od godz. 700 do godz. 1600
b) cisza nocna od godz. 2200 do godz. 600.

15. Gość Sanatorium stosuje się do wszystkich zaleceń wydawanych przez personel, lekarzy i pielęgniarki.
16. Usługi niewykorzystane z winy Gościa przepadają. Odstępowanie zleceń na usługi innym osobom jest zabronione.
17. Przedmioty wartościowe, Gość powinien przechowywać w depozycie prowadzonym przez Recepcję Sanatorium. Informacji o zasadach korzystania z depozytu udzielają pracownicy Recepcji, którzy udostępnią Gościowi Instrukcję prowadzenia depozytu.
18. Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty wartościowe nie oddane do depozytu.
19. Gość przestrzega przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych, utrzymuje czystość w zajmowanym pokoju i na terenie Sanatorium oraz stosuje się do ustalonego porządku w Sanatorium:
a) przed wyjściem z pokoju wyłącza światło, zamka okna, zakręca krany,
b) w pokojach zabrania się używać: grzałek, grzejników, żelazek, itp.,
c) zamyka pokój na czas swojej nieobecności,
d) wychodząc z budynku Sanatorium pacjent oddaje klucz do pokoju w Recepcji,
e) zabrania się wynoszenia ze stołówki sztućców, nakryć stołowych oraz posiłków do pokoi.
20. Pokoje sprzątane są w czasie nieobecności na wyraźne życzenie Gościa.
21. Na terenie obiektu wprowadza się zakaz przebywania osób niezameldowanych.
22. Zabrania się przywożenia i przetrzymywania na terenie Sanatorium zwierząt.
23. Na terenie całego Sanatorium (pomieszczenia, balkony, teren otaczający obiekt) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
24. Na terenie całego Sanatorium działa System Sygnalizacji Pożaru. W całym obiekcie oraz w każdym pokoju znajdują się czujki przeciwpożarowe oraz przyciski pożarowe na korytarzach, które reagują na lotne produkty spalania (dym). Za nieuzasadnione uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożaru, Gość zapłaci na rzecz Sanatorium karę w kwocie 1500 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).
25. W dniu wyjazdu Gość przekaże:
– kartę zabiegową – dyżurnej pielęgniarce
– klucze i kartę pobytu od swojego pokoju – do recepcji.
26. Goście zobowiązują do zapoznania i bezwzględnego przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu, które stanowią Załącznik nr 1 do Regulaminu.
27. Nieprzestrzeganie Regulaminu lub zasad bezpiecznego pobytu może skutkować wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów.
28. Zapisy regulaminu mogą ulec zmianie ze względu na zmianę przepisów i rozporządzeń dotyczących sytuacji epidemicznej.